Chinese Christian Church at Clemson

397 College Ave. Clemson, SC 29631


Email: admin@clemsonchinesechurch.org
Phone:
Elder Xiaofei Jiang (864)-643-7254
Elder Shiou-jyh Hwu (864)-710-8155

New Comer Information